رتبه های اخذ شده در بخش نفت و گاز

• پایه یک تخصص شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
• پایه سه تخصص تاسیسات بالادستی رو زمینی نفت و گاز
• پایه سه تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

آشنایی با واحد نفت و گاز

واحد نفت و گاز با بهره گيري از كارشناسان زبده و مجرب از سال1370 در مشاور نقش آوران توس ايجاد و از آن زمان با ارائه خدمات نقشه برداري 1:200 جهت تهيه نقشه هاي ازبيلت فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1380 با بهره گيريي از كارشناسان خود اقدام به ارائه خدمات تخصصي در زمينه هاي برآورد مصرف گاز طبيعي در صنايع و شهرهاي صنعتي، طراحي خطوط انتقال، شبكه هاي تغذيه و توزيع بازاريابي و متره و برآورد اجرائي پروژه هاي گازرساني شهري، روستايي و دفتري اقدام نمود. لازم به ذكر است كه اين مشاور اولين قرارداد خدمات طراحي خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع گاز شهري و روستايي را در سال 1380 با شركت گاز استان سمنان به عنوان اولين قرارداد رسمي در سطح كشور منعقد نمود.

شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز

لیست پروژه های شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 تهيه نقشه هاي مرکبي مسير لوله گذاري ساوه طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1373/03/16 1373/05/16
2 بازاريابي و تهيه نقشه و طراحي شبکه گاز رساني طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1379/07/26 1381/09/05
3 بررسي بازار و تهيه نقشه هاي 1:200 و1:1000 و 1:2000 و طراحي شبکه گاز رساني طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1380/04/20 1382/03/05
4 عمليات طراحي شبکه و تغذيه و حفاظت از زنگ و ايستگاه هاي تقليل فشار شهر جواد آباد از توابع ورامين طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1381/01/21 1385/07/09
5 نقشه برداري بازار يابي و طراحي خطوط تغذيه روستاهاي گيلان طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي ماده 48 (خاتمه يافته) 1381/02/29 1382/09/19
6 طراحي شبکه وخط تغذيه طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1381/04/10 1385/05/09
7 نقشه برداري و طراحي و تهيه دفترجه طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1381/07/06 1382/01/06
8 نقشه برداي بازار يابي شبکه روستاهاي استان گيلان طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي ماده 48 (خاتمه يافته) 1382/08/30 1384/02/25
9 تهيه 750 هکتار نقشه براورد مصرف بهشت رضا جيم آباد طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1383/04/27 1383/06/11
10 نقشه برداري و بازاريابي روستاهاي خراسان رضوي طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي ماده 48 (خاتمه يافته) 1384/08/01 1386/09/28
11 اجراي عمليات مسير يابي طراحي و بازار يابي شبکه و خط انتقال در سطح استان طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1384/11/17 1385/05/17
12 مطالعات بازاريابي و طراحي و شبکه محور کوهبنان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1385/07/15 1387/08/19
13 طراحي شبکه گاز طرح توسعه شهرک صنعتي ايوانکي طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1385/08/10 1385/11/03
14 بازاريابي و طراحي شبکه توزيع گاز شهرک صنعتي سمنان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1385/08/10 1385/11/24
15 خدمات مشاوره جهت طراحي شبکه گاز رساني توسعه شهرک صنعتي کاسپين طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1385/12/21 1386/10/01
16 انجام مطالعات طراحي شبکه گاز شهرک صنعتي فرادنبه طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1386/04/20 1386/05/10
17 طراحي شبکه گاز شهرک صنعتي بيرجند طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1386/07/08 1387/01/28
18 بازاريابي و بر آورد مصرف گاز شهرک صنعتي فردوس طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1386/07/14 1387/02/02
19 پروژه نظارت کارگاهي خدمات مشاوره عمومي و خدمات جانبي پروژه هاي گاز رساني به روستا هاي مرکز جنوب و شرق استان گيلان نظارت کارگاهي ماده 48 (خاتمه يافته) 1386/09/01 1388/09/01
20 مطالعه و طراحي شبکه توزيع گاز و ايستگاه حفاظت کاتديک طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1386/12/28 1387/01/30
21 خدمات مشاوره براي نظارت مستمر کارگاهي بر اجراي عمليات احداث نصب و راه اندازي خطوط انتقال گاز نظارت کارگاهي ماده 48 (خاتمه يافته) 1387/01/01 1388/12/29
22 بررسي جامع مجدد و رفع تنگناهاي خطوط تغذيه و توزيع گاز تبريز طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1387/05/08 1388/04/22
23 مسير يابي نقشه برداري،طراحي و بازار يابي مربوط به 83 روستاي خراسان رضوي طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي ماده 48 (خاتمه يافته) 1387/06/12 1387/10/12
24 مسير يابي:نقشه برداري :بازار يابي:طراحي و خدمات فني 52 روستاي چناران طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1387/06/12 1387/10/12
25 طراحي شبکه گاز رساني به واحد هاي صنعتي مستقر در شهرک هاي صنعتي بوشهر 2 و براز جان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1387/07/21 1387/09/21
26 مشاوره وطراحي شبکه داخلي گازشهرک البرز طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1387/09/21 1387/10/21
27 نقشه برداري بازاريابي و طراحي روستاهاي و شهرستان رشتخوار خواف فرهاد گردو تايباد طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1387/11/14 1387/12/29
28 مطالعه مرحله اول و دوم طراحي شبکه گاز رساني شهرک هاي شماره يک و دو بندر عباس و خليج فارس طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1387/11/15 1387/12/08
29 طراحي شبکه گاز رساني به واحد هاي صنعتي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1388/03/06 1388/04/30
30 نظارت بر اجراي نقشه هاي گاز رساني استان قم نظارت عاليه, نظارت کارگاهي ماده 48 (خاتمه يافته) 1388/03/13 1389/08/14
31 بررسي بازار جامع و طراحي مجدد و رفع تکناهاي توزيع و تغذيه شهرستان مرند طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1388/04/10 1389/05/22
32 نقشه برداري،بررسي بازار طراحي شبکه هاي گاز رساني روستاها و خط تغذيه طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي ماده 48 (خاتمه يافته) 1388/06/14 1389/06/14
33 نظارت بر گاز رساني شهرک صنعتي نو اوران نظارت کارگاهي گذشته 1388/07/03 1389/11/23
34 اصلاح شبکه توزيع گاز شهرهاي گاليکش و بندرترکمن طراحي تفضيلي گذشته 1388/08/10 1389/04/08
35 نقشه برداري برآورد مصرف تهيه نقشه خط سير طراحي روستاهاي شهر هاي تربت حيدريه طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1388/09/01 1389/01/24
36 انجام مطالعات بازاريابي و خط سير نقشه برداري و طراحي شبکه شهري به متراژ تقريبي 500 کيلومتر در کرمان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1388/11/08 1389/11/08
37 مسير يابي نقشه برداري بازار يابي طراحي و خدمات فني مربوط به 400 کيلومتر شبکه گاز روستاهاي استان خراسان شمالي طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1388/12/10 1390/05/25
38 نظارت بر اجراي عمليات گاز رساني به هيدج نظارت کارگاهي گذشته 1388/12/15 1389/11/27
39 نظارت بر اجراي عمليات گاز رساني شهرک صنعتي شريف ابهر نظارت کارگاهي گذشته 1388/12/15 1389/11/27
40 طراحي بازاريابي مجدد شهر باسمنج و روستا هاي اطراف تبريز طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1388/12/16 1389/08/21
41 انجام خدمات طراحي پروژ ه هاي گاز رساني در 22 روستاي استان قم طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1388/12/25 1389/06/25
42 اجراع عمليات استعلام انجام عمليات بازار يابي مجدد شهرهاي استان گلستان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/01/20 1389/04/08
43 مسير يابي نقشه برداري برآورد مصرف طراحي شبکه و ايتگاه هاي تقليل فشار و خدمات فني مربوط به 175 کيلومتر شبکه روستا هاي استان خراسان رضوي طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/02/15 1389/08/15
44 مسير يابي/ارزيابي زيست محيطي/نقشه برداري/خاکشناسي و طراحي و خدمات فني ملکشاهي طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/03/02 1389/07/02
45 مسير يابي نقشه برداري برآورد مصرف طراحي شبکه و ايستگاه هاي تقليل فشار و خدمات فني مربوط به 175 کيلومتر شبکه روستا هي استان خراسان رضوي طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/03/03 1389/10/18
46 خدمات نظارت کارگاهي بر پروژه ساخت ابنيه ايستگاه TBS شهرک هاي صنعتي نظارت کارگاهي گذشته 1389/03/06 1389/09/06
47 خدمات نظارت کارگاهي بر اجراي عمليات پروژه طرح تقويتي گاز رساني به شهرک صنعتي استان زنجان نظارت کارگاهي گذشته 1389/03/06 1390/03/06
48 انجام خدمات مشاوره جهت بازاريابي و طراحي پروژه هاي گازرساني به روستاهاي استان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/05/31 1393/06/31
49 خدمات نظارت کارگاهي شهرک صنعتي شريف ابهر نظارت کارگاهي گذشته 1389/06/31 1390/01/31
50 خدمات نظارت کارگاهي شهرک صنعتي نو اوران نظارت کارگاهي گذشته 1389/06/31 1389/12/29
51 مطالعات امکان سنجي بازايابي اوليه و تفضيلي روستا هاي شهرستان هاي کلاله و مراوه تپه طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/07/17 1390/09/10
52 بازاريابي مصارف نقشه برداري و نقشه کشي طراحي شبکه توزيع و تغذيه شهر چابهار و کنارک طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/08/19 1390/11/01
53 نظارت گارگاهي پروژه اجرايي شبکه توزيع گاز بيدک نظارت کارگاهي گذشته 1389/09/09 1390/03/09
54 نظارت کارگاهي بر اجراي پروژه هاي گاز رساني استان ايلام نظارت کارگاهي گذشته 1389/10/01 1391/01/31
55 مطالعه وطراحي شبکه توزيع گاز شهرک صنعتي چاپ و نشر قم طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/11/19 1390/02/06
56 پروژه مسير يابي نقشه برداري بازار يابي طراحي خدمات فني و تهيه نقشه هاي خط سير مربوط به روستا هاي باقيمانده محور بيرجند -قاين طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/11/23 1390/08/23
57 طراحي شبکه گاز رساني به واحد هاي صنعتي مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي استان بوشهر طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/12/01 1390/02/01
58 تهيه اطلاعات توصيفي برآورد مصرف گاز طراحي پايه گذشته 1389/12/27 1390/06/22
59 مسير يابي نقشه برداري بازار يابي طراحي و خدمات فني مربوط به 35 کيلومتر شبکه گاز روستاي زرد طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1390/02/31 1390/06/09
60 مسير يابي نقشه برداري بازاريابي طراحي و خدمات فني مربوط به 130 کيلومتر شبکه گاز روستاهاي استان خراسان شمالي طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1390/05/10 1390/11/08
61 طراحي پروژه هاي گاز رساني به روستاهاي استان طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1390/05/10 1393/06/31
62 مسير يابي نقشه برداري بازاريابي طراحي مربوط به 100کيلومتر شبکه روستاهاي فاز يک بخش رضويه مشهد طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1390/05/29 1390/09/02
63 بازاريابي نقشه کشي طراحي خطوط تغذيه و شبکه توزيع و شهرهاي سرباز پيشين و راسک طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1390/06/01 1394/12/08
64 مشاوره جهت نظارت کارگاهي در سطح استان کرمانشاه نظارت کارگاهي گذشته 1390/07/01 1391/10/01
65 مسير يابي نقشه برداري بازاريابي طراحي و خدمات فني مربوط به 130 کيلومتر شبکه گاز روستاهاي شهرستان شيروان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1390/07/13 1390/10/25
66 مسير يابي نقشه برداري بازار يابي طراحي و خدمات فني مربوط به 150 کيلومتر شبکه گاز روستاهاي استان خراسان شمالي طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1390/07/16 1390/10/25
67 نظارت عاليه و کارگاهي بر پروزه هاي گاز رساني در سطح شهر ها و روستا هاي آذربايجان غربي نظارت عاليه, نظارت کارگاهي ماده 48 (خاتمه يافته) 1390/07/16 1394/07/16
68 خدمات مشاوره طراحي 500 کيلومتر شبکه توزيع روستائي در سطح استان کرمان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1392/06/09 1394/06/17
69 امکان سنجي مسيريابي طراحي و تهيه نقشه هاي خط سير مربوط به شهرها و روستاهاي خراسان جنوبي طراحي تفضيلي گذشته 1393/03/09 1394/12/03
70 بازنگري شبکه موجود گاز 600 هکتاري و مطالعه و برآورد مصرف گاز و طراحي خط انتقال شبکه توزيع و تغذيه گاز 4600 هکتار طراحي تفضيلي گذشته 1393/03/29 1393/08/29
71 خدمات مشاوره و نظارت بر عمليات پيش راه اندازي و راه اندازي ايستگاه تقليل فشار گاز پترشيمي شيراز نظارت کارگاهي, طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1393/04/01 1395/12/17
72 مطالعه بازاريابي و برآورد مصرف گاز شهرک صنعتي الغذير طراحي تفضيلي گذشته 1393/08/01 1393/10/30
73 نقشه برداري ، طراحي و بازاريابي روستاهاي بخش ماژين شهرستان دره شهر طراحي تفضيلي گذشته 1393/11/04 1393/12/05
74 طراحي ، نقشه برداري و... روستاهاي استان پکيج شماره 3 ( 500 کيلومتر ) طراحي تفضيلي گذشته 1394/02/15 1394/06/15
75 امکان سنجي ، نقشه برداري ، نقشه کشي ، تهيه خط سير - بازاريابي - طراحي و بازنگري طراحي خطوط تغذيه شبکه هاي گازرساني و ايستگاه هاي تقليل فشار طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1394/02/20 1395/12/29
76 بازنگري برآورد مصرف و شبکه موجودگاز شهرک صنعتي شکوهيه و طراحي شبکه توزيع گاز اراضي پل طراحي تفضيلي گذشته 1394/02/26 1394/05/26
77 طراحي مهندسي 2400 کيلومتر خط تغذيه و شبکه در سطح استان فارس طراحي تفضيلي گذشته 1394/08/24 1396/06/31
78 خدمات نظارت بر گازرساني به روستاهاي استان کرمانشاه(انشعابات) نظارت کارگاهي گذشته 1394/09/24 1395/09/30
79 نقشه برداري و طراحي خط گاز پروژه مشهد مال و جهان مال طراحي پايه گذشته 1394/11/26 1395/01/26
80 نظارت بر عمليات اجرايي پروژه نصب انشعابات و تجهيزات در استان درسطح نواحي استان نظارت کارگاهي گذشته 1395/01/18 1396/01/18
81 خدمات مشاوره و امکان سنجي و طراحي شبکه و خدمات فني مربوط به شبکه و خدمات فني مربوط به شبکه روستاهاي استان خراسان رضوي طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1395/02/07 1396/06/12
82 کارگاهي و عاليه بر عمليات اجرايي پروژه هاي گازرساني به روستاهاي تربت جام نظارت عاليه, نظارت کارگاهي در دست اجرا 1395/02/21 1397/03/21
83 نظارت بر عمليات اجرايي و پشتيباني فني پروژه هاي گازرساني در سطح استان نظارت کارگاهي در دست اجرا 1395/03/25 1398/03/25
84 خدمات پشتيباني فني نقشه کشي و طراحي پروژه هاي گازرساني در سطح استان نظارت کارگاهي گذشته 1395/04/01 1396/04/01
85 نظارت عاليه و کارگاهي بر پروژه هاي گازرساني استان قم نظارت عاليه, نظارت کارگاهي گذشته 1395/04/01 1395/07/01
86 نظارت بر پروژه هاي گازرساني استان کردستان نظارت کارگاهي گذشته 1395/12/01 1397/05/31
87 نظارت کارگاهي فاز اول پروژه هاي حوزه معاونت مهندسي و اجراي طرح ها نظارت کارگاهي گذشته 1396/04/11 1397/04/10
88 خدمات نظارت بر عمليات اجرايي پروژه هاي گاز رساني در سطح نواحي استان خراسان رضوي (توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهيزات) نظارت کارگاهي گذشته 1396/04/15 1397/06/31
89 مطالعه مصرف گاز و طراحي خط انتقال ، شبکه تغذيه و توزيع گاز در منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان طراحي پايه گذشته 1396/06/07 1396/12/07
90 نظارت عاليه و کارگاهي خط انتقال گاز 20 ايچ خط تغذيه گاز30و36 اينج 3 واحد ايستگاه انشعاب يک واحد ايستگاه CGS نظارت کارگاهي گذشته 1396/10/02 1397/10/02
91 نقشه برداري بازار يابي طراحي و تهيه نقشه هاي خط سير به صورت پراکنده در سطح استان البرز طراحي تفضيلي گذشته 1396/10/05 1397/07/30
92 نقشه برداري بازار يابي تهيه نقشه خط سير و طراحي شبکه هاي گازرساني طراحي پايه گذشته 1396/11/25 1397/11/20
93 نظارت برپروژه هاي گازرساني به روستاهاي استان کرمانشاه نظارت کارگاهي در دست اجرا 1396/12/15 1398/06/15
94 نظارت بر اجراي پروژه هاي گازرساني و ساختماني و خدمات نظارت بر امورات HSE در سطح استان کردستان نظارت کارگاهي در دست اجرا 1397/06/01 1397/06/01
95 بازاريابي، برآورد مصرف و طراحي مقدماتي کليه صنايع به همراه 200 کيلومتر طراحي خطوط انتقال، تغذيه و توزيع گازرساني به صنايع پراکنده طراحي تفضيلي, طراحي پايه در دست اجرا 1397/06/31 1398/01/07

تاسیسات بالادستی رو زمینی نفت و گاز

لیست پروژه های تاسیسات بالادستی رو زمینی نفت و گاز
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی در سطح استان سیستان و بلوچستان نظارت کارگاهی گذشته 1396/11/01 1397/03/01
2 طراحی و ساخت و نصب یک دستگاه مخزن 20 میلیونی سوخت هوائی در انبار نفت شهید منتظری به روش EPC طراحی تفضیلی در دست اجرا 1396/12/02 1398/12/02

خطوط انتقال نفت و گاز

لیست پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 عمليات طراحي شبکه و خط تغذيه و حفاظت از زنگ بردآباد شهريار طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1380/04/24 1380/07/08
2 تهيه نقشه طراحي وبازاريابي وخطوط انتقال اوج وآبگرم طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1382/04/15 1383/07/15
3 طراحي شبکه خط تغذيه خط انتقال روستاهاي زنجان طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1382/12/05 1389/03/29
4 طراحي سيستم حفاظت کاتدي شهرهاي چادگان ورزوه طراحي تفضيلي, طراحي پايه, مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1384/01/31 1384/04/26
5 عمليات طراحي خط انتقال و تغذيه محور صنعتي يزد ميبد طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1384/06/14 1384/08/04
6 تامين نيروي کارشناس جهت تهيه نقشه هاي خط سير مشترکين نقشه هاي شبکه گاز رساني ايزومتريک ايستگاهي معماري برق و تاسيسات طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1385/03/02 1386/02/03
7 پروژه مسير يابي اريابي زيست محيطي نقشه برداري خاکشناس و طراحي و خدمات فني خطوط انتقال گاز مهران و دره شهر طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1385/06/19 1389/12/21
8 طراحي شبکه گازشهرک صنعتي شهميرزاد مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1385/08/10 1385/11/03
9 طراحي خطوط انتقال و شبکه روستاهاي و شهرستان هاي همدان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1386/05/01 1388/05/15
10 خدمات مهندسي تهيه نقشه طراحي خط انتقال وايستگاه نيروگاه فردوسي مشهد طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1386/07/10 1386/08/10
11 مسير يابي نقشه برداري خاکشناسي طراحي و خدمات فني مربوط به 100 کيلومتر خطوط انتقال شهر هاي لوجلي و صفي آباد طراحي تفضيلي, طراحي پايه ماده 48 (خاتمه يافته) 1387/12/17 1388/09/08
12 انجام عمليات مسير يابي/ارزيابي زيست محيطي/نقشه برداري/ژئوتکنيک/طراحي تفضيلي خط انتقال گاز کارخانه فولاد 800 هزار تني چهار محال و بختياري طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1388/04/31 1389/04/25
13 طراحي خطوط تغذيه و توزيع شبکه در روستاهاي استان گلستان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/05/06 1389/12/01
14 نظارت بر اجراي پروژه هاي گاز رساني استان قم نظارت عاليه, نظارت کارگاهي گذشته 1389/08/15 1390/11/14
15 طراحي 53 کيلومتر خط انتقال و تغذيه به منطقه سيمگان شهر دوزه جهرم طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/09/15 1390/01/15
16 مطالعات و امکانسنجي به منظور گاز رساني به روستاهاي فاقد گاز استان خراسان شمالي مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1389/10/11 1390/04/08
17 عمليات بازاريابي شهرهاي ملکشاهي صالح آباد و مهران و تهيه نقشه هاي خط سير طراحي تفضيلي گذشته 1389/11/16 1389/12/29
18 نظارت کارگاهي خطوط انتقال گاز 20 اينچ تقويتي کاشمر و بردسکن و انشعاب 10 اينچ ريوش نظارت کارگاهي گذشته 1390/03/10 1394/08/30
19 طراحي خطوط انتقال حدود 330 کيلومتر در سطح استان کرمان طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1390/04/22 1392/04/23
20 نظارت کارگاهي و عاليه گازرساني شهرهاي قم نظارت عاليه, نظارت کارگاهي گذشته 1390/05/12 1395/06/31
21 بازاريابي نقشه کشي طراحي خطوط تغذيه و شبکه توزيع و شهرهاي سرباز پيشين و راسک طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1390/06/01 1394/12/08
22 پروژه خط انتقال 24 اينچ پتروشيمي شيراز طراحي تفضيلي گذشته 1391/06/07 1394/09/27
23 پروژه ي مسير يابي و طراحي خط انتقال 16 اينچ طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1391/07/01 1393/02/01
24 مشاوره جهت نظارت کارگاهي پروژه هاي لوله گذاري خطوط انتقال در سطح استان کرمانشاه نظارت کارگاهي گذشته 1391/10/01 1392/06/01
25 نظارت عاليه و کارگاهي اجراي خط انتقال 24 اينچ پتروشيمي شيراز نظارت عاليه, نظارت کارگاهي گذشته 1392/04/11 1393/03/31
26 طراحي پروژ هاي گازرساني به روستاهاي کرمانشاه طراحي تفضيلي گذشته 1392/10/04 1393/04/21
27 تهيه خط سير شهرستان سقز طراحي تفضيلي گذشته 1393/02/27 1393/06/15
28 مهندسي و نظارت کارگاهي فاز دوم اصلاح و بهينه سازي ايستگاه گاز نيروگاه علي آباد نظارت کارگاهي گذشته 1393/06/01 1394/01/01
29 نظارت کارگاهي بر عمليات تهيه و تامين مصالح و اجراي خط تغذيه و ايستگاه هاي TBS شهر صنعتي ابهر نظارت کارگاهي گذشته 1393/07/01 1394/01/01
30 تهيه خط سير شهرستان بانه طراحي پايه گذشته 1393/10/07 1394/04/07
31 مطالعه مصرف گاز و طراحي خط انتقال شبکه توزيع و تغذيه گاز لامرددر استان فارس طراحي تفضيلي گذشته 1393/10/10 1395/10/30
32 خدمات مشاوره خط انتقال گاز 16 اينچ طراحي تفضيلي گذشته 1394/05/03 1394/10/03
33 مسيريابي ، زمين شناسي ، نقشه برداري و .. طراحي تفصيلي خط انتقال گاز 8 يا 10 اينچ نيروگاه سرخس طراحي تفضيلي گذشته 1394/05/04 1395/06/04
34 خدمات طراحي خط لوله انتقال گاز 18 اينچ با فشار طراحي 1150 پوند بر اينچ مربع و خط تغذيه و شبکه توزيع درب بهشت طراحي تفضيلي گذشته 1394/05/20 1394/12/18
35 مطالعه مصرف گاز و طراحي خط انتقال ، شبکه توزيع و تغذيه گاز منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي پارسيان طراحي تفضيلي گذشته 1394/06/22 1395/06/22
36 نقشه برداري بازاريابي و تهيه نقشه هاي خط سير در سطح استان خراسان جنوبي طراحي پايه گذشته 1394/10/15 1395/12/24
37 خدمات مشاوره 1،2،3 (عاليه و کارگاهي) احداث تاسيسات سيلندر پرکني گاز مايع بازارچه مرزي ماهير نظارت عاليه, نظارت کارگاهي, طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1394/11/19 1395/04/19
38 خدمات مهندسي طرح و مهندسي خريد پروژه طرح و تهيه مصالح و ساخت پروژه خط انتقال گاز 16 اينچ طراحي تفضيلي گذشته 1394/12/11 1396/12/11
39 خدمات نظارت HSE بر فعاليت پيمانکاران در سطح استان زنجان نظارت کارگاهي گذشته 1395/02/11 1397/02/11
40 نظارت عاليه و کارگاهي خطوط انتقال گاز استان کرمان نظارت عاليه, نظارت کارگاهي در دست اجرا 1395/09/01 1397/08/30
41 بازنگري مصرف گاز و بازنگري طراحي خط انتقال ، شبکه تغذيه و توزيع گاز منطقه ويژه لامرد طراحي تفضيلي گذشته 1395/09/06 1396/03/06
42 نظارت عاليه و کارگاهي خط انتقال گاز 6 اينچ بيرم نظارت عاليه, نظارت کارگاهي گذشته 1396/02/13 1397/09/13
43 مطالعه مصرف گاز و طراحي خط انتقال ، شبکه تغذيه و توزيع گاز در منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان طراحي پايه گذشته 1396/06/07 1396/12/07
44 طراحي خط لوله انتقال گاز طبيعي " 12 به پالايشگاه آناهيتا از خط لوله موجود " 20 انتقال گاز شرکت ملي گاز ايران طراحي پايه گذشته 1396/07/01 1396/10/01
45 بازنگري طرح تفضيلي خط گاز 12 اينج نيروگاه شمس سرخس از محل ايستاه خط 48 اينچ ترکمنستان تا محل ايستگاه تقليل گاز نيروگاه طراحي تفضيلي گذشته 1396/07/17 1396/09/17
46 طراحي خطوط انتقال تغذيه و توزيع گازرساني به بخش هاي فارغان و احمدي از توابع شهرستان حاجي آباد طراحي تفضيلي, طراحي پايه در دست اجرا 1397/04/30 1397/10/30
47 طراحي خط انتقال 36 اينچ غربي شهر کرج وطراحي ايستگاههاي تقليل فشار طراحي تفضيلي گذشته 1397/04/31 1397/11/01
48 طراحي خطوط انتقال گاز از محل خط لوله اصلي گاز تا ايستگاه تقليل فشار داخلي طراحي پايه در دست اجرا 1397/09/25 1397/12/25