لیست خدمات قابل ارائه در بخش هیدروگرافی :

• تهیه نقشه های توپوگرافی از بستر دریاها سدها و رودخانه ها جهت کمک به ناوبری و تعیین رسوبات
• ایجاد پل ها و تونل ها در دریا
• حفاری در بستر دریاها

لیست پروژه های هیدروگرافی :

ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 خدمات هيدروگرافي و نقشه برداري سددره بيد طبس مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1387/03/13 1387/10/24
2 آبنگاري و تهيه نقشه هاي هيدروگرافي چاه نيمه شماره يک استان مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1387/03/23 1387/05/23
3 نقشه برداري تکميلي مخزن سد گراتي زاوه طراحي تفضيلي گذشته 1393/10/08 1394/01/08
4 نقشه برداري تعيين حد بستر و حريم رودخانه سنگان طراحي تفضيلي, طراحي پايه دردست اجرا 1394/04/08 1394/05/08
5 هیدروگرافی و نقشه برداری مخزن سد بوستان طراحي تفضيلي, طراحي پايه دردست اجرا 1395/01/31 1395/05/31