رتبه های اخذ شده در بخش نفت و گاز

• پایه یک تخصص شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
• پایه سه تخصص تاسیسات بالادستی رو زمینی نفت و گاز
• پایه سه تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

آشنایی با واحد نفت و گاز

واحد نفت و گاز با بهره گيري از كارشناسان زبده و مجرب از سال1370 در مشاور نقش آوران توس ايجاد و از آن زمان با ارائه خدمات نقشه برداري 1:200 جهت تهيه نقشه هاي ازبيلت فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1380 با بهره گيريي از كارشناسان خود اقدام به ارائه خدمات تخصصي در زمينه هاي برآورد مصرف گاز طبيعي در صنايع و شهرهاي صنعتي، طراحي خطوط انتقال، شبكه هاي تغذيه و توزيع بازاريابي و متره و برآورد اجرائي پروژه هاي گازرساني شهري، روستايي و دفتري اقدام نمود. لازم به ذكر است كه اين مشاور اولين قرارداد خدمات طراحي خطوط انتقال و شبكه هاي توزيع گاز شهري و روستايي را در سال 1380 با شركت گاز استان سمنان به عنوان اولين قرارداد رسمي در سطح كشور منعقد نمود.