پروژه های سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)

لیست پروژه های بخش GIS شرکت نقش اوران توس
ردیف نام پروژه  مراحل انجام کار وضعیت قرارداد زمان شروع زمان اتمام
1 استقرار و توسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي شهر دامغان طراحي تفضيلي گذشته 1386/11/23 1387/06/09
2 استقرار و توسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)شهر شاهرود  طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1386/11/23 1387/09/19
3 ارائه خدمات بستر سازي اطلاعات جغرافيايي  مقدماتي و خدمات جنبي گذشته 1386/08/19 1387/05/19
4 اجرا و پياده سازي اطلاعات مکاني و سيستم کد زني مشترکين GIS  طراحي تفضيلي گذشته 1393/05/05 1394/05/05
5 برداشت و اطلاعات و تکميل اطلاعات سامانه GIS منطقه 6 شيراز   طراحي تفضيلي گذشته 1393/08/05 1395/03/05
6 بروزرساني نرم افزار و اطلاعات بازاريابي و طراحي شبکه هاي گاز شهر تبريز  طراحي پايه گذشته 1393/09/10 1394/10/10
7 رقومي سازي ، تامين کسري و يکپارچه نمودن اطلاعات تاسيسات گازرساني با استفاده از سامانه تعيين موقعيت دقيق آني جهت ورود به سامانه اطلاعات مکاني شرکت گاز   طراحي پايه گذشته 1394/02/08 1395/10/30
8 خدمات پشتيباني سيستم و پايگاه داده خدمات داده مشترکين آب و فاضلاب در بستر اطلاعات مکاني GIS   طراحي پايه گذشته 1394/08/14 1395/08/24
9 برداشت و بروز رساني و تکميل نواقص اطلاعات  شبکه توزيع شهرستان اروميه در سيستم GIS  طراحي تفضيلي گذشته 1394/10/22 1395/03/22
10 خدمات مشاوره GIS در سطح حوزه شرکت توزيع برق استان خراسان رضوي  طراحي تفضيلي گذشته 1388/11/28 1394/03/31
11 به روز رساني اطلاعات تاسيسات گاز شهر شيراز و حومه در سيستم اطلاعات مکاني  طراحي تفضيلي گذشته 1392/02/15 1393/11/23
12 طراحي و پياده سازي و رقوم سازي داده ها در بسته GIS  طراحي تفضيلي, طراحي پايه گذشته 1389/05/23 1390/05/20
13 خدمات مشاوره GIS در محدوده منطقه 4 تهران  طراحي تفضيلي گذشته 1394/11/01 1395/08/30
14 استقرار و توسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS شهرهاي استان سمنان  طراحي تفضيلي گذشته 1392/07/21 1393/12/28
15 رقوم سازي و آماده سازي نقشه هاي GIS  خطوط شبکه تغذيه  طراحي تفضيلي گذشته 1393/02/07 1393/07/01
16 خدمات مشاوره و رفع نقص و تکميل نقشه هايGIS ,  وارائه آموزش هاي لازم  طراحي تفضيلي گذشته 1393/06/22 1393/12/29
17 استقرار و توسعه GIS شهرستانهاي سمنان،سرخه، مهدي شهر و گرمسار  طراحي تفضيلي گذشته 1395/08/04 1397/01/27
18 راه اندازي سامانه GIS در سايتهاي جديد مناطق11 گانه گازرساني و ياردهاي خطوط لوله شهر تهران  طراحي تفضيلي گذشته 1395/07/19 1397/07/09
19 جمع آوري و تهيه بانک اطلاعاتي، بروز رساني و آماده سازي نقشه ها، آموزش ، اجرا و پياده سازي سيستم GIS براي شهرهاي بيرجند   طراحي تفضيلي در دست اجرا 1397/06/03 1398/04/01
20 پيمان آشکارسازي شبکه هاي گاز و تکميل ازبيلت و GIS READY شهرستانهاي سلسله  و دلفان  طراحي تفضيلي در دست اجرا 1397/09/26 1398/08/26
21 بازطراحي شبکه هاي بجنورد و اسفراين شامل برداشت اطلاعات نقشه برداري و... در محيط GIS  طراحي تفضيلي در دست اجرا 1397/10/20 1399/02/20