فتوگرامتری - نقش آوران توس

GIS

پایه یک تخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

مرمت و احیا ی میراث فرهنگی شرکت نقش آوران توس

مرمت و احیا

پایه سه تخصص حفاظت،مرمت، احیا و بهره برداری بناهای تاریخی و فرهنگی

نقشه برداری

نقشه برداری

• پایه یک تخصص نقشه برداری زمینی • پایه سه تخصص نقشه برداری زمینی- فتوگرامتری • پایه سه تخصص نقشه […]

رقومی سازی شبکه گاز تهران

نفت و گاز

• پایه یک تخصص شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز • پایه سه تخصص خطوط انتقال نفت و گاز […]

مهندسی آب

• پایه سه تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی • پایه سه تخصص تاسیسات آب وفاضلاب • پایه سه تخصص […]