رقومی سازی شبکه گاز تهران

• پایه یک تخصص شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
• پایه سه تخصص خطوط انتقال نفت و گاز
• پایه سه تخصص تاسیسات بالادستی رو زمینی نفت و گاز